9.Sınıf Biyoloji Canlıların Temel Birimi Hücre Konu Anlatımı Oku 2014-2015


Dersnotu


REKLAMLARHÜCRE

     Hücre teorisi:

         1)Bütün canlılar hücrelerden meydana gelmiştir.

         2)Hücreler bağımsız hareket ettikleri halde birlikte iş görürler.

         3)Hücreler bölünerek çoğalırlar.

 • Tek hücrelilerde bütün olaylar hücre içerisinde gerçekleşir.İş bölümü ve doku oluşumu  yoktur.Çok hücrelilerde bütün olaylar hücre grupları arasındaki iş bölümü ile olur.
 • En basit çok hücreli yada en karmaşık tek hücreli Volvox’ tur.
 • Volvox' ta işbölümü vardır ama doku oluşumu yoktur.
 • Tek hücrelilerin oluşturduğu topluluğa koloni denir.
 • Bilinen en büyük hücre deve kuşu yumurtasıdır. Bilinen en uzun hücre ise sinir hücresidir.
 • Hücre 3 kısımda incelenir.

     1) Hücre zarı

     2) Sitoplazma

     3) Çekirdek

1) HÜCRE ZARI

 • Yağ,protein az miktarda karbonhidrattan oluşur.Hücre zarının yapısı akıcı-mozaik zar modeli ile açıklanır.Bu modele göre zar; yağ denizinde yüzen proteinlerden oluşmuştur.
 • Karbonhidratlar hücre zarındaki yağlarla birleşerek glikolipid, proteinlerle birleşerek glikoprotein şeklinde bulunur.Bunun sağladığı avantaj ise hücrelerin birbirini tanıması ve bağışıklıktır.Hücre zarının özgüllüğünü veren kimyasal madde glikoproteindir.Glikolipidi ve glikoproteini golgi sentezler.
 • Madde giriş-çıkışı proteinler üzerindeki porlardan olur.
 • Zarın özellikleri : Canlıdır,saydamdır,esnektir ve seçici geçirgendir.
 • Zardaki proteinler enzim görevi yapar.
 • Zarın görevleri : Hücreyi dağılmaktan korur.Hücreye şekil verir.Hücreyi dış etkilerden korur.Madde alışverişini sağlar.
 • Zarın seçici-geçirgen olması onun canlı olduğunu gösterir.
 • Hücre çeperi cansızdır,esnek değildir,tam geçirgendir.Hücrenin dayanıklılığını arttırır, hücreye şekil verir.Üzerindeki deliklere geçit denir.Selülozik yapıdadır.Prokaryot hücrelerde de bulunur ama yapısı selülozik değildir.

2) SİTOPLAZMA   

 • İki kısımdır.

     a) Sıvı kısım:Su,protein,yağ,karbonhidrat,mineral,vitamin,RNA çeşitleri,nükleotidler,ATP ve

enzimler gibi organik ve inorganik maddelerden oluşmuştur.

Görevi:

1) Biyokimyasal reaksiyonlar için zemin oluşturmak.

2) Organellere yataklık etmek.

3) Rotasyon ve sirkülasyon hareketleri ile organellerin hareketini sağlamak.

b) Organeller:Özel yapı ve görevi olan sitoplazmik cisimlerdir.

 

ENDOPLAZMİK RETİKULUM

 • Hücre zarından çekirdek zarına kadar uzanan zarlı kanallar sistemidir.
 • Memeli alyuvarı hariç bütün çekirdekli hücrelerde bulunur.
 • Hücre içine ve dışına madde taşır.Bazı maddeleri depolar.(Ca ve protein).Çekirdek zarı ve golgiyi yapar.Hücreyi bölmelere ayırarak,sitoplazmadaki asidik ve bazik tepkimelerin birbirini etkilemeden yapılabilmesini sağlar.
 • Üzerinde ribozom bulunanlarına granüllü ER; bulundurmayanlara da granülsüz ER denir.Granüllü ER enzim salgılayan hücrelerde,granülsüz ER yağ sentezleyen hücrelerde çoktur.

 

GOLGİ

 • Çekirdeğe yakın bulunur.Hücre zarı yapımına katılır.
 • Salgı maddelerin yapılması,paketlenmesi ve salgılanmasından sorumludur.Onun için süt bezi, tükrük bezi,ter bezi gibi salgı yapan hücrelerdeki sayısı diğer hücrelerdekilere oranla daha fazladır.
 • Enzimleri paketliyerek lizozomu oluşturur.Hücre zarı yapımına katılır.
 • Glikoprotein,lipoprotein,mukus,bağ dokusu ara maddesi ve ayrıca bitkilerde selülozlu maddeler salgılar.
 • Memeli alyuvarı hariç bütün çekirdekli hücrelerde bulunur.

 

LİZOZOM

 • Büyük moleküllü besinleri parçalar.Kurbağa larvalarında kuyruğun kopması,salgılama dönemi biten memelilerde süt bezlerinin körelmesi,pasif kalan kasların küçülmesi,harap olmuş dokuların, yaşlı alyuvarların ve vücuda giren mikropların yok edilmesi lizozom sayesindedir.
 • Fagositoz ve pinositoz yapan hücrelerde çoktur.ÖRNEK:Akyuvar hücresi ve tek hücreliler.
 • Lizozom parçalanırsa hücre kendini sindirir.Buna otoliz denir.
 • Lizozomun etrafındaki zar golgiden oluşur.İçerisindeki enzimler ribozomlarda üretilir.Üretilen enzimler ER ile taşınır.ER ile taşınan enzimler golgide paketlenerek lizozom oluşturulur.
 • Yani lizozomun oluşmasında ribozom,golgi ve ER etkilidir.

 

RİBOZOM

 • Bütün hücrelerde bulunan en küçük organeldir.
 • Protein ve rRNA'dan oluşur.Çekirdekçikte üretilir.
 • Zarsızdır ve iki birimdir.Üst birim(büyük birim) protein,alt birimse(küçük birim) rRNA'dan oluşur.
 • Protein ve enzim sentezler.
 • Granüllü ER ve çekirdek zarı üzerinde,mitekondri ve kloroplastın sıvısında ve ayrıca sitoplazma da bulunabilir.
 • Yoğun protein sentezi sırasında yan yana gelerek polizomları oluştururlar.
 • Her canlıda ribozomların farklı olmasının sebebi rRNA' ların farklılığındandır.
 • Bir hücrenin canlılığını sürdürebilmesi için mutlaka ribozoma ihtiyacı vardır.(Enzimlerden dolayı)
 • Enzim salgılayan bez hücrelerinde sayısı daha fazladır.

 

MİTEKONDRİ

 • Çift zarlıdır.İç zar kıvrımlıdır.Kıvrımlara krista,zarların arasını ve içini dolduran sıvıya matrix denir.
 • Oksijenli solunum yaparak enerjinin üretildiği ve depolandığı yerdir.
 • Enerji ihtiyacı fazla olan kas,sinir ve karaciğer gibi hücrelerde sayısı daha fazladır. Bulundukları hücreninde enerjiye en çok ihtiyaç olan bölümlerinde toplanırlar.

          ÖRNEK:Sinirlerin sinaps bölgelerinde,spermlerin kuyruklarında ve kasların kasılma bölgelerinde çok bulunur.                                                                       

 • Kendine ait DNA,RNA,ribozom ve ETS'si bulunur.Kendi DNA'sı olmasına rağmen hücre DNA'sına bağımlıdır.
 • Bitkilerde mesozom ve klorofil bulunduğundan dolayı mitekondri miktarı daha azdır.
 • Prokaryotlarda ve memeli alyuvarında bulunmaz.

 

SENTROZOM

 • Bazı su yosunu,mantar,hayvan ve insan hücrelerinde bulunur.
 • Sentriol denilen iki alt birimden oluşur.
 • Hücre bölünmesi sırasında kendini eşleyerek zıt kutuplara çekilir ve iğ ipliklerinin oluşmasını sağlar.
 • Hücre dışına uzanan kirpik,kamçı,sil gibi yapıları oluşturur.
 • Sentrioller dikine duran dokuz çift tüpçükten oluşur.

 

PLASTİDLER

 • Sadece bitki hücrelerinde bulunan renk maddesidir.3 tiptir.

 

a) Kloroplast

 • Bitkiye yeşil rengini verir.
 • Çift zarlıdır.İç zarı katmanlıdır.Bu katmanlara grana,içini dolduran sıvıya ise stroma denir.
 • Fotosentez yaparak besin üretir.
 • Kendine has DNA,RNA,ribozom ve ETS'si bulunur.
 • Granalar içinde bitkiye yeşil rengini veren ve fotosentez için gerekli ışığı absorbe edecek klorofil vardır.
 • Bütün bitki hücrelerinde bulunmaz.ÖRNEK:Kökte.

b) Kromoplast

 • Bitkilerde meyve ve çiçeklerin rengini verir.Likopin(kırmızı),ksantofil(sarı) ve karoten (turuncu) olmak üzere üç çeşittir.
 • Bitkilerde diğer renkler koful öz suyunun asit veya baz oluşuna göre renk değiştiren  "antokyon" denen maddeler ile oluşturulur.

     c) Lökoplast

 • Renksizdir.Genelde kök,gövde ve tohumda bulunur.
 • Nişasta,yağ ve protein depolar.
 • Işıkla karşılaşınca kloroplastlara dönüşür.

 

KOFUL

 • ER'dan,golgiden,hücre zarından ve lizozomdan oluşabilir.
 • Hayvansal hücrelerde az ve küçük,bitkisel hücrelerde ise gençken küçük,yaşlandıkça büyürler.Çünkü tuzlu artıklar kofullarda biriktirilir.
 • Hücre içi osmatik basınç ve pH'ı ayarlar.
 • Kofulda bulunan su turgor basıncı oluşturarak hücreye diklik ve direnç verir.
 • Metabolizmanın aktiflik derecesini belirler.Eğer koful büyük ve sitoplazmada miktarı çok ise metabolizma yavaşlar.

Besin kofulu : Fagositoz ve pinositozla alınan besinlerin bir zarla çevrilmesiyle oluşur.Akyuvarlar mikropları fagositoz ve pinositozla aldığında dolayı,akyuvarlarda daha fazla sayıda besin kofulu bulunur.

Kontraktil (vurgan) koful : Tatlı su tek hücrelilerinde bulunan daimi kofuldur.Fazla suyu dışarı atar.

Boşaltım kofulu : Artık maddeleri ekzositozla dışarı atar.

 

3) ÇEKİRDEK

 • Hücreyi yönetir.Hücre bölünmesini sağlar.Kalıtım bilgisini taşır.4 bölümdür.

   A) ÇEKİRDEK ZARI

 • Çift katlı bir zardır.
 • Üzerindeki deliklere por denir.Bunlar hücre zarındaki porlardan daha büyüktür.
 • Hücre bölünmesi sırasında kaybolan bu zarın bölünmeden sonra yeniden yapılmasında ER ve golgi görevlidir.

   B) ÇEKİRDEK SIVISI

 • Homojen görünümlüdür.İçerisinde bol miktarda ATP,nükleotit,ribozom ve protein bulunur.

   C) ÇEKİRDEKÇİK

 • Az miktarda DNA,bol miktarda RNA ve protein bulunur.Ribozom sentezi yapılır.Bakterilerde yoktur.

   D) KROMATİN İPLİK

 • Hücrede en çok bulunan maddedir.
 • DNA'nın kendisi olup kromozomları oluşturur.Kromozomlar DNA ve proteinden oluşmuştur. Kalıtsal karakterleri taşır.Üreme ve büyümeyi sağlar.Hücreyi yönetir.

 

HÜCREDE MADDE ALIŞVERİŞİ

 • Hücre zarında gerçekleşen bir olaydır.
 • Canlılığın devamı için gereklidir.
 • Hücre zarından geçebilenler :

O2,CO2,CO,su,mineraller,glikoz,fruktoz,galaktoz,yağ asidi,gliserol,a.asit,vitamin,alkol

 • Hücre zarından geçemeyenler :Protein,yağ,karbonhidrat
 • 4 yolla olur:

1) DİFÜZYON

 • Bir maddenin çok olduğu (yoğun olduğu) ortamdan az olduğu ortama (az yoğun ortama) doğru hareket etmesine denir.
 • Porlardan geçebilecek büyüklükteki maddeler difüzyona uğrar.Porlardan büyük maddeler difüzyon yapamaz.
 • Enerji harcanmaz.
 • Enzim kullanılmaz.
 • Canlı ve cansız ortamda görülebilir.Canlılık delili değildir.
 • Denge sağlanana kadar devam eder ve durur.

ÖRNEK : Odaya dökülen kolonyanın her tarafa dağılması.Akciğerdeki oksijenin kana geçmesi.İnce bağırsaktaki glikozun kana geçmesi.

 

DİFÜZYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

1) Küçük moleküller,büyük moleküllere göre daha kolay geçerler.

2) Nötr moleküller iyonlara göre daha kolay geçer.Çünkü zarın dış kısmı da iyonik yapıdadır.Negatif iyonlar biraz daha kolay geçer.

3) Yağda çözünen maddeler de çözünmeyenlere göre daha kolay geçer.(A,D,E,K vitaminleri)

4) Yağı çözen maddelerde kolay geçer.(Alkol ve eter gibi.)

5) Por sayısı ve sıcaklık arttıkça difüzyon hızı da artar.

6) İki ortam arasındaki yoğunluk farkı ne kadar çoksa difüzyonda o kadar hızlı olur.

7) Akışkanlığı fazla olan ortamlarda difüzyon hızlı olur.

DİYALİZ : Suda çözünmüş maddelerden bazılarının yarı geçirgen zardan difüzyonuna denir.Böbrekleri çalışmayan insanlarda suni olarak oluşturulan bir ortamla kandaki üre temizlenir.

2) OSMOZ

 • Suyun difüzyonudur.Suyun çok olduğu yerden az olduğu yere geçmesidir.

 

HİPERTONİK ORTAM(ÇOK YOĞUN ORTAM)

 • Bir hücre kendisinden daha yoğun bir ortama konursa su kaybederek büzülür.Bu olaya plazmoliz denir.ÖRNEK : Tuzlanan derinin su kaybederek büzülmesi.

 

HİPOTONİK ORTAM(AZ YOĞUN ORTAM)

 • Bir hücre kendisinden daha az yoğun bir ortama konursa su alarak şişer.Bu olaya deplazmoliz denir.
 • Bitki hücrelerinde deplazmoliz devam ederse hücre şişer ve turgor durumuna geçer.
 • Hayvan hücrelerinde deplazmoliz devam ederse hücre patlar.Buna hemoliz denir.

 

İZOTONİK ORTAM(DENGE ORTAM)

 • Bir hücre izotonik bir ortama konursa hiçbir değişikliğe uğramaz.

 

OSMATİK BASINÇ

 • Hücre içerisindeki çözünmüş maddenin hücre zarına yaptığı basınçtır.Yada (etki=tepkiye

göre)hücre dışındaki suyun yoğunluk farkından dolayı hücre içerisine girmek için zarlara yaptığı basınçtır.

 • Çözünmüş madde miktarı (hücrenin yoğunluğu) arttıkça osmatik basınç artar.

TURGOR BASINCI

 • Hücre içerisindeki suyun hücre zarına (yada çepere) yaptığı basınçtır.
 • Kofullar tarafından ayarlanır.
 • Turgor çok artarsa su girişi durur.
 • Turgor, otsu bitki ve yaprakların dik durmasını sağlar.
 • Turgor, stomaların açılıp kapanmasını sağlar.
 • Turgor, bazı nasti(ırganım) hareketlerini sağlar.
 • Suyun hareketi daima  O.B' ın fazla olduğu yere doğrudur.

3) AKTİF TAŞIMA

 • Bir maddenin az olduğu yerden çok olduğu yere geçmesidir.
 • Porlardan geçebilecek büyüklükteki maddeler aktif taşıma ile taşınır.
 • Enzim kullanılır.
 • Enerji harcanır.
 • Sadece canlı hücrelerde görülür.
 • Denge yoktur.
 • Taşıyıcı moleküller kullanılır.

ÖRNEK:İnce bağırsaktaki glikozun kana geçmesi.Böbrekteki geri emilim.

NOT 1 : Hücre zarından geçebilecek büyüklükteki bir maddenin miktarı hücre içi ile hücre dışı arasında farklılık oluşturuyorsa burada aktif taşıma var demektir.

NOT 2 : Sıcaklık artışı,molekülün alınmasını hızlandırmaz.


4) ENDOSİTOZ VE EKZOSİTOZ

 • Hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki maddelerin oluşturulan ceplerle içeri alınmasına endositoz;yine aynı yolla dışarı atılmasına ekzositoz  denir.
 • Hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki katı maddelerin içeri alınmasına fagositoz;sıvı maddelerin içeri alınmasına pinositoz denir.

 

  ENDOSİTOZUN ÖZELLİKLERİ

 • Enerji harcanır.
 • Enzim kullanılır.
 • Hücre zarı azalır.Hücrenin içeriği artar.
 • Hücreye alınan bu büyük maddeler lizozomdaki ve besin kofulundaki hücre içi enzimlerle parçalanır.
 • Tek hücrelilerde ve akyuvarlar da çok görülür.
 • Canlılık delilidir.
 • Denge yoktur.
 • Bitki hücrelerinde ve diğer çeperi olan hücrelerde görülmez.

 

  EKZOSİTOZUN ÖZELLİKLERİ

 • Enerji harcanır.
 • Enzim kullanılır.
 • Hücre zarı artar.Hücrenin içeriği azalır.
 • Canlılık delilidir.
 • Denge yoktur.
 • Boşaltım kofulu ve golgi yardımıyla atılır.
 • Bitki ve hayvan hücrelerinde görülür.

NOT 3 : Tatlı sularda yaşayan bir hücrelilerde fazla suyu dışarı atan kontraktil koful bulunur.Hücre içerisindeki fazla suyun nedeni suyun osmozla içeri girmesidir.

     NOT 4 : Bir bitki hücresinin turgor durumuna geçmesinde a)Ortamın yoğunluğu

                 b)Hücre içindeki madde yoğunluğu c)Çeperin selülozdan yapılmış olması etkilidir.

     NOT 5 : Endositoz ve ekzositozda yoğunluk farkı yoktur.Ama aktif taşıma,difüzyon ve osmozda vardır.REKLAMLAR
  Telif Hakkı Hakkında:

  Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece www.dersnotu.gen.tr'a aittir. Sitemizde yer alan dosya ve içeriklerin telif hakları dosya ve içerik gönderenlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Telif hakkına sahip olan dosyaları lütfen ae161077Qgmail.com e mail adresinden bize bildiriniz. Dosya 72 saat içerisinde siteden kaldırılır.Telif Hakkı Hakkında|Editör, ziyaretçi ya da üyelerimiz tarafından eklenen hiç bir içerikten www.dersnotu.gen.tr sorumlu değildir.